Před objednáním zboží se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami.
Objednáním zboží s nimi bezvýhradně vyslovujete svůj souhlas.
 
Všeobecné obchodní podmínky
(AMBG LTD, s.r.o. ze dne 1. 1. 2017, 
 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále NOZ) v platném znění
 
I. Úvodní ustanovení
1
Prodejcem zboží a provozovatelem e-shopu je společnost AMBG LTD s.r.o., IČ 44936672, se sídlem v Ostravě - Porubě, U Vozovny 6141/8, PSČ 70800. Je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 2756 (dále jen „AMBG“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), která stanovují závazná pravidla obchodních vztahů mezi AMBG jako Prodávajícím a Zákazníkem jako Kupujícím.
2
VOP tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi AMBG a Kupujícím. VOP podrobněji upravují vzájemná práva a povinnosti mezi AMBG a Kupujícím.
 
II. Působnost
VOP se vztahují na veškeré smlouvy uzavřené s firmou AMBG a jejich znění platí i pro dříve uzavřené smlouvy. VOP jsou k dispozici na webových stránkách www.ambg.cz. V případě rozporu znění VOP a Smlouvy má přednost VOP. VOP se vztahují i na Smlouvy uzavřené ústně. 
 
III. Vymezení pojmů
Pro účely Smlouvy a VOP jsou užívány pojmy a terminologie. Následujícími termíny užitými v textu VOP a Kupní smlouvy se rozumí:
1
„Prodávající, Dodavatel, AMBG: AMBG LTD, s.r.o., Účastník“ 
AMBG LTD, s.r.o., U Vozovny 6141/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 44936672
„Kupující, Zákazník, Objednatel, Účastník“ je právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, která je v obchodně závazkovém nebo jemu obdobném vztahu k Prodávajícímu.
„Smluvní strany, Účastníci“ - AMBG a Zákazník dohromady.
„Kupní smlouva, Smlouva“ je písemná smlouva o dodávkách zboží uzavřená mezi kupujícím a AMBG. Smlouvou se rozumí i rámcová kupní smlouva uzavřená mezi AMBG a Kupujícím, nebo objednávka podepsaná Zákazníkem a akceptovaná Prodávajícím.
„Objednací kód“ kód brýlové obruby nebo jejich příslušenství.
„Objednávka“ jednostranný právní úkon kupujícího adresovaný Prodávajícímu některým z těchto způsobů v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.:
·                e-mailem na adresu sklad@ambg.cz či další adresy zaměstnanců firmy AMBG
·               telefonicky na tel. číslo 596 634 130 nebo 800 100 575, na jiné tel. číslo firmy AMBG či telefonicky na tel. číslo obchodního zástupce firmy AMBG, který tuto informaci předá zaměstnancům firmy AMBG,
·               osobní schůzkou s obchodním zástupcem firmy AMBG, který na základě tohoto vytvoří objednávku v systému firmy AMBG
·                poštou na adresu U Vozovny 6141/8, 708 00  Ostrava-Poruba,
·                e-shopem na stránkách www.ambg.cz.
2
Objednávka od zákazníka musí obsahovat následující údaje:
·                číslo Objednávky nebo Kupní smlouvy
·                jednoznačnou identifikaci kupujícího (uvedení firmy nebo jméno Zákazníka, IČ, DIČ a sídlo, případně místo podnikání)
·               objednací kód brýlové obruby nebo jednoznačnou specifikaci zboží ze stranice /včetně velikosti, barev a jiných vlastností, které jsou Vám dány na výběr/, počet kusů, cenu zboží a způsob dodání (dle ostatních ujednání VOP), místo určení dodání zboží. Není-li v Objednávce uvedeno místo určení dodání zboží, pak se za něj považuje místo sídla/provozovny Kupujícího, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.
Neuvedení některé ze shora uvedených náležitostí do Objednávky nezpůsobuje neplatnost Objednávky, ale zakládá právo AMBG vyžádat si její doplnění o chybějící údaje, případné odstoupení od objednávky.
3
„Faktura“ 
– daňový doklad vystavený Prodávajícím Kupujícímu na expedované zboží na základě Objednávky, která obsahuje seznam dodaného zboží, datum vystavení Faktury, datum splatnosti Faktury, jakož i veškeré další zákonné náležitosti. Není-li požadované jinak, je Faktura odeslána společně se zbožím nebo elektronickou formou. Okamžikem doručení zboží Zákazníkovi prodávajícím vzniká záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Faktura je splatná dnem uvedeným ve Faktuře.
„Seznam všech zásilek“ doklad potvrzený přepravcem / společností PPL, poštou /, který zásilku převzal. Seznam všech zásilek osvědčuje převzetí zboží přepravcem.
4
„Převzetí a dodání zboží“ dokladují podklady od přepravní společnosti PPL, České pošty či jiné přepravní společnosti. Kupující je povinen obratem po převzetí zboží od přepravce toto zboží zkontrolovat. 
Pakliže převzetí zboží Kupující nerozporuje do 14 dní od data odeslání zboží Prodávajícím, chápe se, že zboží bylo v pořádku převzato dle položek uvedených na faktuře či dodacím listu i pokud nedojde k dodání faktury s razítkem Kupujícího zpět k Prodávajícímu do 7 dní od převzetí zásilky na mail sklad@ambg.cz. Toto se vztahuje i na osobní odběry v sídle firmy AMBG. 
5
„Poptávka“ požadavek Kupujícího na stanovení nezávazné individuální nabídky pro nákup zboží.
„Nabídka“ jednostranný právní úkon Prodávajícího, reagující na poptávku Kupujícího, a kterým může Prodávající stanovit odlišné podmínky prodeje např. ceny, než jsou standardně používané a uvedeny v ceníku Prodávajícího. Součástí nabídky jsou vždy VOP v platném znění. Nabídka je nezávazná, pokud Prodávající nestanoví jinak.
„VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 
IV. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy
1
Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Zákazníkem podepsané Objednávky Prodávajícímu či dalšími formami uvedenými v bodě III – 1 Vymezení pojmů „Objednávka“ a její akceptací ze strany Prodávajícího. V případě, že Objednávka nebude obsahovat potřebné údaje, je Prodávající oprávněn požadovat zaslání dodatečných informací.
Není-li Prodávající schopen zajistit požadované zboží, postupuje se dle bodu VIII.
2
Změny nebo doplňky Smlouvy se vyžadují písemnou formu, jinak Účastníky nezavazují.
3
Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.
4
Nesplní-li Kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, je Prodávající oprávněn trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od Smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má Prodávající právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním Objednatelova závazku. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.
5
Každý Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurs, vedena exekuce nebo vstoupí do likvidace. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi. Smlouva může být rovněž ukončena dohodou Účastníků.
 
V. Informační povinnost
V zájmu bezpečného dodání zboží je Kupující povinen AMBG informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na dodávku zboží a na schopnost Kupujícího dostát závazkům vůči AMBG, jakož i o změně údajů týkajících se Kupujícího (např. změna adresy sídla, telefonu atd.). Kupující je povinen AMBG neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolventního řízení, prohlášení konkurzu, nařízení exekuce, přeměna společnosti a podobně). Neposkytnutí uvedených informací je nutno přičítat k tíži Kupujícího.
 
VI. Cena a doručování
1
Ceny jsou  stanoveny dle aktuálního ceníku Prodávajícího, nebo dle dohodnuté ceny s obchodním zástupcem.
2
Všechny ceny zboží platí při opuštění firmy Prodávajícího a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (krabice, palety, krycí fólie) a přepravní náklady. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
3
Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi Účastníky (dále též „Podání“), není-li ve VOP nebo Smlouvě stanoveno jinak, musí být doručen alespoň jedním z následujících způsobů:
 
a)   Doručení na zasílací adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě, Objednávce nebo VOP:
·     Osobním doručením. Podání se považuje za doručené okamžikem jeho doručení, respektive odepřením jeho převzetí druhým Účastníkem, kterému byl adresovaný.
·     Doporučeným dopisem. Podání se považuje za doručené třetím (3.) dnem následujícím po jeho řádném odeslání formou doporučené zásilky.
Pro účely prokázání doručení postačuje, pokud odesílatel prokáže, že zásilka byla řádné adresovaná a že bylo zaplacené poštovné. 
b)   Elektronicky (e-mailem). Podání bude považováno za doručené odesláním e-mailu z  odesílatelovy e-mailové adresy.
c)   Zboží zasíláme prostřednictvím PPL na adresu uvedenou v objednávce. Zboží zasíláme i na Slovensko pouze firmou PPL.
 
V rámci objednávek se mohou ceny lišit dle váhy zásilky, nejméně však:
·        poštovné do ČR      90,- Kč bez DPH
·        poštovné do SR      7 € bez DPH
·        příplatek za dobírku do ČR     40,- Kč bez DPH
·        příplatek za dobírku do SR     3 €,-bez DPH
 
Za zboží, pokud jste nový zákazník, či nemáte s námi uzavřenou kupní smlouvu, zaplatíte v rámci dobírky zboží. Registrované firmy s podepsanou rámcovou kupní smlouvou obdrží zároveň se zbožím fakturu.
Kupující je povinen při první registraci/při první objednávce -  viz III Vymezení pojmů, bod 1 Způsob objednávky - dodat živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a registraci DPH, na jejichž základě je zaregistrován a potvrdit, podepsat a vyplnit zbývající údaje rámcové kupní smlouvy a obratem ji zaslat zpět na adresu sídla firmy AMBG mailem na sklad@ambg.cz . Kupující také zašle obratem jeden potvrzený výtisk originálu poštou na sídlo firmy AMBG, LTD s.r.o., účetní oddělení, ul. U Vozovny 6141/8, 708 00  Ostrava - Poruba.
Nestane-li se tak, drží se Prodávající i Kupující pravidel dle těchto VOP.
 
VII. Přechod nebezpečí
1
Na Kupujícího přechází veškeré nebezpečí vzniku škody na zboží v okamžiku předání zboží dopravci v sídle nebo provozovně Prodávajícího. Pokud nedochází k přepravě zboží, přechází nebezpečí škody na zboží v době, kdy Kupující zboží převezme a pokud tak není učiněno včas, v době, kdy mu Kupující umožní nakládat se zbožím, pokud není výslovně stanoveno jinak.
 
VIII. Dodávka
1
Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě Účastníků přípustné, a to i ve vztahu k celkovému množství. Kupující je povinen zaplatit cenu odpovídající reálně dodanému množství zboží.
2
Zboží, které je skladem (uvedeno u popisu) expedujeme do 10 dnů. Zboží, které není skladem, nedodáváme. Pokud víme o zboží, které je na cestě k nám, informujeme Vás zároveň s objednávkou, že určité položky z objednávky vykryjeme později. Pokud by některá objednávka nemohla být vyřízena včas,  navrhneme náhradní řešení, případně dohodneme jiný postup. Nedodržení dodací lhůty ze strany Prodávajícího není závažným (podstatným) porušením smlouvy.
3
Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání Kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího.
4
Případné požadavky Kupujícího na změnu Kupní smlouvy, jsou-li Prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Kupujícího na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo Dodavatele na dodatečnou úpravu ceny zboží.
5
Nemůže-li Prodávající řádně plnit Smlouvy kvůli zaviněným okolnostem na své straně, považuje se tato skutečnost za nepodstatné porušení povinností ze Smlouvy.
6
Je-li zboží zasláno a není Kupujícím odebráno, prodávající není povinen dodatečně vyzývat Objednatele k dodatečnému splnění povinnosti a odebírání zboží.  V případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená a Kupující bude žádat o její opětovné zaslání, bude účtováno nové poštovné.

 
 
IX. Záruka a ručení
1
Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Začíná běžet dnem vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
2
Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
3
Reklamace kvality zboží se řídí dle § 2106, § 2107 a § 2165, § 2112 a násl. dle NOZ v platném znění.
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží s vlastnostmi odpovídajícími platným právním předpisům na území České republiky, popř. EU. Kupující se zavazuje provést ve sjednaném termínu a v místě dodání kontrolu přebíraného zboží dle KS a těchto VOP. Případné vady, či nefunkčnost Zboží se Kupující zavazuje prostřednictvím Kontaktu prodávajícího bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí Zboží oznámit písemnou formou či mailem Prodávajícímu, stejně tak jako vady zjištěné v průběhu záruční doby, včetně jejich konkretizace a volby nároku, resp. vrácení vadného Zboží či jeho části. Nesplní-li Kupující řádně a včas povinnosti a závazky provést kontrolu a případně oznámit vady a nefunkčnosti zjištěné při převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo Prodávajícím řádně zabaleno, a dodáno bez vad a jakýchkoliv nefunkčností a Kupující nemá pak nárok na uplatnění jakýchkoliv nároků z důvodu vady Zboží při dodání. 
4
Je-li vzhledem k povaze reklamované vady nutné jednání s výrobcem součástky či kusu zboží použitého dodavatelem, vyhrazuje si dodavatel právo řešit reklamaci ve lhůtě delší než 30 dní od jejího podání.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn uplatnit výhradně nárok na bezplatné dodání náhradní části Zboží, nebo na dodání chybějícího množství objednaného Zboží dle KS a těchto VOP. Kupující musí současně nejpozději do 10 dnů od zjištění vady doručit Prodávajícímu na jeho adresu vadné Zboží či jeho část dle § 2109 dle NOZ v platném znění, není-li dohodnuto jinak. Reklamační lhůta na vyřízení začíná běžet dnem doručení vadné části na firmu AMBG.
5
Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce dle §2166, bod 1 dle NOZ v platném znění. 
6
Byla-li zakoupena věc za nižší cenu s vadou, která nebrání užívání a zákazník byl s tímto srozuměn, má prodávající nárok nevyřizovat na toto reklamace.
7
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad v případě, že nároky z odpovědnosti za vady nejsou doloženy potřebnými doklady, tj. dokladem o koupi zboží, potvrzeným záručním listem vystaveným Prodávajícím při dodání Zboží, nebo že při prohlídce nebo testování Zboží se závada vytknutá Kupujícím neprojeví, případně jde o vadu, na kterou se záruka nevztahuje. 
 
X. Právo prodávajícího na odstoupení
1
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží v případě pochybností o solventnosti Kupujícího. V případě pochybností o solventnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti či platbu na dobírku.
2
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží i v případě, kdy je Objednatel v prodlení se splatností Faktury za dříve dodané zboží, a tuto Fakturu ani přes upomínku nezaplatil.
                                                        
XI. Vrácení zboží a výměna
1
Nevyhovuje-li zboží, má Kupující možnost je po vzájemné dohodě do 14 dnů od převzetí vrátit do naší provozovny: AMBG Ltd,  s.r.o., U Vozovny 6141/8, 708 00 Ostrava. Je možné vrátit pouze zboží bezvadné (má-li zboží vady, postupuje se podle ustanovení o reklamaci zboží) a nepoužité, a to v nepoškozeném originálním obale. Zboží Kupující zašle zpět s kopií faktury, kterou jste od nás obdrželi.
2
Kupující nemá právo zboží vrátit ani vyměnit, jestliže je objednal objednávkou zboží, nebo jestliže je koupil v rámci výprodejového zboží.
 

 
XII. Výhrada vlastnického práva
Zboží dodané Kupujícímu je až do okamžiku zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího dle § 2132 dle NOZ v platném znění. Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí okamžik připsání odpovídající peněžité hodnoty na účet Prodávajícího.
 
XIII. Okolnosti vylučující odpovědnost
1
Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Kupní smlouvy předvídat, a které způsobí Dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Dodavatel oprávněn prodloužit lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
2
Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění dodávek zboží, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího) je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž je povinen poskytnout Kupujícímu náhradu škody.
3
V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže Kupující odmítnout.
 
XIV. Platební podmínky
1
Prodávající je povinen vždy vystavit Fakturu na dodávané zboží dle jakéhokoliv typu prodeje.
2
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené čl. III. VOP.
3
Kupující je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od doručení Faktury, informovat o tom Prodávajícího, který provede bezodkladně potřebnou opravu Faktury, pokud k nesrovnalostem skutečně došlo. V takovém případě se splatnost původní Faktury odkládá na dobu uvedenou v opravené Faktuře. Pokud není reklamace Faktury uplatněna ve stanovené lhůtě, pak se na původní Fakturu hledí jako na Fakturu správně vystavenou, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.
4
Faktury je nutno uhradit ve stanovené splatnosti tak, aby byly fakturované částky připsány na účet Prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.
5
Kupující není oprávněn zadržovat platby. Prodávající je oprávněn nezávisle na splatnosti svých pohledávek započíst své pohledávky vůči takovým pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu nebo vůči společnostem, s nimiž je Prodávající přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen. Kupující není oprávněn postoupit pohledávku(y), které eviduje vůči Prodávajícímu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
6
Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího a při prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv závazku vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky vůči Kupujícím za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení. Prodávající může v takových případech zadržet i dosud nerealizované dodávky zboží a zrušit všechny Kupní smlouvy uzavřené mezi Účastníky, aniž to znamená porušení Smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.  Zrušením Kupních smluv se rozumí jednostranné odstoupení Prodávajícího od těchto Smluv.
7
U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,025% za každý den prodlení.
8
Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího, nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.
9
Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každou písemnou upomínku týkající se porušení povinnosti ze Smlouvy a/nebo VOP.
 

 
XV. Závěrečná ustanovení
1
Místem plnění všech závazků vyplývajících ze Smlouvy je sídlo Prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.
2
Dodáním zboží se rozumí umožnění nakládání se zbožím Kupujícímu v místě převzetí zboží od Prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
3
Účastníci se zavazují, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit dohodou. Pokud uzavření dohody nebude možné, předloží věc Účastníci věcně a místně příslušnému soudu k rozhodnutí.
4
Právní neúčinnost jednotlivých částí Kupní smlouvy nebo VOP nezprošťuje Kupujícího povinností a práv z celé Smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
5
Prodávající je oprávněn znění VOP měnit (novelizovat, případně je nahradit novými). Změnu VOP zveřejní Prodávající na místě obecně přístupném, a to na webové adrese www.ambg.cz v sekci „KE STAŽENÍ“. Zákazník je povinen se s novým zněním VOP seznámit. Neprojeví-li Zákazník výslovný písemný nesouhlas s VOP, stávají se novelizované (nové) VOP závaznými pro další smluvní vztahy podle Smlouvy. Vyjádří-li Zákazník ve stanovené lhůtě nesouhlas novelizovanými (novými) VOP a nedohodnou-li se Účastníci jinak, je kterýkoli Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nejpozději však do dne účinnosti novelizovaných VOP. Nebude-li od Smlouvy v uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se novelizované (nové) VOP ode dne jejich) účinnosti závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy.
6
Účastníci se zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako celek nebo její části a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Účastníka, vyjma případu, kdy zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis. Informace o zákaznících uchovává firma AMBG v souladu s platnými zákony České republiky a GDPR.  Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme ji třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží.
Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.
7
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je smluvní vztah mezi Účastníky uzavřen na dobu neurčitou.
8
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že se KS a právní vztah jí založený, jakož i VOP a právní vztahy jimi založené, se řídí nebo budou řídit výhradně českým právním řádem a to zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 dle NOZ v platném znění. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 NOZ a nebude se domáhat obnovení jednání o KS, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Kupující prohlašuje, že ve smyslu § 1794 odst. 2 NOZ souhlasí s výší ceny Zboží sjednané dle KS a prohlašuje také, že mu byla před uzavřením KS známa obvyklá cena za takové plnění. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení KS neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení KS. Strany se zavazují nahradit do pěti pracovních dnů po doručení výzvy druhé strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné stanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.
 
XVI. Marketing, reklama a dodržování dobrého jména Prodávajícího
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakoukoli reklamu či marketing týkající se či související se Zbožím je oprávněn provádět pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího a pouze v rozsahu a za podmínek odsouhlasených Prodávajícím, včetně podmínek úhrady nákladů a jiných povinností. Kupující se při propagaci, reklamě, prodeji či uvádění jakýchkoli informací o Zboží, případně o Prodávajícím, zavazuje chovat a jednat tak, aby nepoškodil a ani nemohl způsobit poškození dobrého jména Zboží, značky Zboží, či dobrého jména a pověsti Prodávajícího. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakkoli měnit či doplňovat či nahrazovat jakékoliv označení či informace týkající se Zboží a Prodávajícího, ani provedení či podobu Zboží, obalu Zboží, dokladů ke Zboží. Kupující zároveň bere na vědomí, že koupí jakéhokoliv Zboží Prodávajícího nevznikají Kupujícímu žádná práva z duševního vlastnictví, ani práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li zvláštní smlouvou písemně ujednáno jinak. 

VOP jsou platné a účinné od 1. 5. 2011, aktualizovány dne 1. 6. 2021